Mötesplatser utgiven vi vulkan.se

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?


Idén växte fram genom två medlemmar i Sveriges Militärpostsällskap, SMPS, Lasse Åberg och Olle Östblom från Värnamo, som samlade på vykort från militära lägerplatser och intresserade sig för de mötesplatser som de gamla landskapsregementena hade för att öva de indelta soldaterna i vapnens bruk. De hade imponerande stora samlingar av vykort redan på 1990-talet och publicerade artiklar om sina samlingar i MilitärPostal Tidskrift, MPT. Lasse Åberg var typograf och tryckare till yrket men också forskare om arméns mötesplatser och ville gärna ge ut en bok i ämnet där hans samlade forskning kunde visas för andra samlare och intresserade av militär historia. Flera sakkunniga har lämnat bidrag till boken och medverkat med korrekturläsning och kommentarer till boken.

Lasse Åberg sökte bidrag från olika håll till tryckningen men fick avslag. Tyvärr avled han redan 2001 utan att få se sitt verk i tryck. Det var då jag tillsamman med en annan medlem i SMPS, Gert Wihlborg kom på idén att ge ut boken. Vi kom överens med dödsboet efter Lasse Åberg att ta hand om manuskriptet.  När vi hade läst det kom vi emellertid på att det inte var färdigt att publicera och att alla fakta måste kontrolleras och källorna skulle anges. Vidare måste vissa kapitel skrivas om och andra avsnitt måste kompletteras. Finansieringen skulle Gert Wihlborg ordna genom sitt företag i Schweiz. Tyvärr blev Gert Wihlborgs hälsa kraftigt försämrad och han blev tvungen att dra sig ur det finansiella åtagandet. Då blev jag plötsligt ensam om boken och såg ingen möjlighet att ge ut den i bokform, men kanske som en CD-skiva. Jag sökte anslag och olika vägar att ändå kunna trycka boken och upptäckte så småningom ”Print-on-Demand” och Vulkan på Internet. Med lite tur fick jag kontakt med Stiftelsen Stockholmia 55 som hade möjlighet att ge ett bidrag till tryckningen och distributionen och när det väl var beviljat så kunde även Sveriges Filatelist-Förbund ge ett bidrag för själva starten. Därmed började ett intensivt arbete med att förbättra bokens layout, formgivning och sättning, vilket jag fick hjälp med av kollegan Gunnar Zetterman i SMPS.

Boken skildrar dels det militära indelningsverkets uppkomst och nedläggning, dels postgången till och från de olika lägerplatser som betjänade soldaterna under mötestiden men också lite om lägerlivet på mötesplatserna, poststationsföreståndarnas uppgifter och mötesplasternas historia kopplad till de regementen som utnyttjade dessa som övningsplatser, exercisplatser sjuktfält och förläggningsplatser. Under skrivprocessen växte boken fram genom att jag sökte skildra  ett helhetsperspektiv av arméns mötesplatser i Sverige  med tyngdpunkt på tiden 1860 till 1930.
Det var under den tiden som vykorten blev vanliga i Sverige och frimärken kom till användning samt att indelningsverket avvecklades och ersattes av värnpliktsarmén med längre övningstid och förläggning i kaserner.

Vad fick mig att vilja skriva? Vad inspirerade mig?

Jag tycker det är roligt att skriva och dokumentera kunskaper som kommit fram genom forskning och flitigt samlande. Jag vill dela med mig av min kunskap till andra samlare och forskare och har själv skrivit flera artiklar i filatelistiska tidskrifter om fältpost, militärpost och korrespondens med soldater i fredsbevarande operationer i FN:s och Natos regi. Samlarkolleger i SMPS, SSPD (Sällskapet för Svensk Postal Dokumentation) och Postmusei Vänner har inspirerat mig.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag har upplevt en positiv reaktion från omgivingen på mitt författarskap. Denna bok är inte min första utan den andra. Det första boken var jag delförfattare i med titeln ”Krönika över släkten Thingvall” och handlar om min mors släkt från 1600-talet till våra dagar; ett resultat av flera års släktforskning tillsammans med två släktforskarkollegor.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu skriver jag inte på något nytt, men jag har mycket annat att stå i.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Tips och råd till andra som vill skriva en bok: Sätt upp ett mål, begränsa innehållet och gör en disposition hur du vill framföra ditt budskap. Gör en ordentlig research så att du har faktaunderlag även om du skriver skönlitterärt. Boken får större läsvärde om det som skildras är trovärdigt och sannolikt hade kunnat ske. Tänk på att det tar mycket tid att skriva en bok och sök gärna medarbetare som kan hjälpa till med synpunkter, korrekturläsning och råd.

Varför ska man läsa min bok?

Jag tror att många kan ha nytta av de fakta och beskrivningar som finns i boken. Jag tänker på vykortssamlare, militärhistoriker, hembygdsfilatelister, posthistoriker. Men även släktforskare kan ha glädje av att läsa min bok. Många har haft någon indelt soldat i sin släkt som övats på någon av de 42 mötesplatser som skildras i boken.

Vad gör jag när jag inte skriver?

För det första är jag pensionär sedan 9 år, men jag är aktiv på många sätt. Jag är både morfar och farfar och hjälper till med barnbarnen. Jag är även god man för fyra funktionshindrade eller dementa huvudmän, som innebär en del administrativt arbete. På sommaren spelar jag golf, cyklar och är flitig i min sommarstuga i Skåne och på vintern samlar jag frimärken och åker jag skidor på längden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag hoppas många vill läsa min bok, helst medlemmar i Sveriges Filetelistförbund.

 Köp boken här!