Berätta om din bok "Gud i Sap'mi"!
Boken handlar om samisk teologi. Om hur kristendomen kan se ut i en samisk kontext. Om hur en kristen kyrka skulle kunna se ut i samisk kultur, och om vilka svårigheter samer och andra urfolk har mött i kyrkorna. I boken söker jag en teologi som grundar sig i samisk kultur, och funderar även kring urfolksteologi mera allmänt. Boken är ett nedslag av flera års arbete.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken föddes ur mitt arbete som pastor för samer i Svenska Missionskyrkan. Jag har arbetat med detta i många år och tankar om hur en samisk teologi skulle kunna se ut har vuxit fram. Boken har vuxit fram ur praktiken. Det finns egentligen ingen bok om teologi i samisk kontext på svenska, och jag har märkt att det är någonting som skulle behövas. Om inte annat som en grund för vidare diskussioner om detta.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Intressanta ämnen som man har viss kunskap om. Jag skriver gärna om olika ämnen som jag själv tycker är intressanta, det brukar vara antingen naturvetenskapligt eller teologiskt, men även en och annan reseskildring.

Skriver du på något nytt nu?
Visst, jag har alltid flera skriverier på gång. Dock mest kortare artiklar. En bok finns också på gång men när den blir klar vet jag inte nu. Det är i alla fall en fackbok igen.

Varför ska man läsa din bok?
Är man intresserat av teologi, kristen tro, kyrkan, urfolksfrågor ger boken en del nytt tror jag. Men

Vad gör du när du inte skriver?
Jobbar inom Svenska Missonskyrkan. Fritiden fotar jag en hel del, eller spelar flöjt.