Berätta om din bok

Den Ortodoxa kyrkan är den ursprungliga kristna kyrkan. Jesu halvbror Jakob (son till änklingen Josef som förlovade sig med Maria) blev den kristna kyrkans förste biskop. Kyrkan delades 1054 då biskopen i Rom utropade sig till påve och kyrkans överhuvud. De ortodoxa vägrade då bara Kristus själv kan vara kyrkans överhuvud.

Sedan dess har den Ortodoxa kyrkan följt den ursprungliga gudstjänsten och traditionen från apostlarna och kyrkans historia genom århundradena. Beroende på vilken överordnad biskop, patriark, kyrkorna tillhört har de ofta fått namn efter de länder de är verksamma i. Till exempel grekisk- ortodoxa kyrkan m fl.

I Sverige finns ingen klar ortodox tillhörighet på svensk botten. Däremot finns ett flertal "invandrarkyrkor" där svenskar upptagits. I den Serbiskt Ortodoxa kyrkan har den Svenska Ortodoxa kyrkoprivinsen nyligen bildats i en strävan att öppna upp mot det svenska samhället. Ja, kanske till och med få till stånd en "Svensk ortodoxi."

Givetvis blandas nationaliteter i gudstjänster och församlingar, men oavsett etnisk bakgrund är traditionen och liturgin densamma. Inom ortodoxin har alltid folkspråket använts. Som jämförelse kan nämnas att latinet tigs bort som gudstjänstspråk inom Katolska kyrkan 1968.

Kurbitseremiten handlar dels om en yngre man som tas upp i kyrkan och en f d svenskkyrklig präst som också han tas upp.

Boken vänder sig till nyfikna som vill veta mer om kyrkans fromhet på en svensk botten. Med svensk, menas här "allmänreligiös" eller sekulariserad bakgrund. Till och med ingen bakgrund alls, vilket återfinns i bokens första del.

Kanske vänder sig den första delen mest till ungdomar, medan de följande delarna vänder sig till de som längtar efter mer ursprung och innersida i sitt andlifa liv.

Kurbitseremiten kommer att följas upp med två romaner till  där just ortodox tro och ftomhet är det centrala temat. Skrivandet pågår för fullt och researchresor har genomförts och planeras. Fortsättning följer således...

Hans Lundin.