Berätta om din bok!

Ett yrkesliv präglas av omgivningens och arbetets ständiga utveckling. Det ställer krav på individens lärande, något som under senare år ansetts alltmer angeläget. Kravet på det ständiga lärandet utgör utgångspunkten för den här boken.  Det ständiga lärandet sker på en rad olika sätt; vi ställer frågor till vänner och kollegor, vi söker information, vi deltar i fysiska nätverk, i diskussionsgrupper på nätet, vi samtalare med en coach eller handledare.  Ständigt lärande sker alltid i ett sammanhang och oftast i samverkan med andra. Det kan – och bör – understödjas och förstärkas. En sådan idé har funnits länge. Nätverk, lärlingssystem och coachning är exempel på sådana system.

I boken beskriver jag utvecklingstrender såsom individens ökande ansvarar för sin kompetensutveckling. Boken ger förslag på hur den ökade användningen av sociala media och onlinemiljöer kan fungera som ett stöd för det livslånga lärandet. Olika metoder presenteras tillsammans med en genomgång och redogörelse för olika faser för att skapa och utveckla stödjande program och system för ett ständigt lärande. Jag avslutar boken med praktiska exempel på genomförda program och befintliga system.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken är ett resultat av tidigare projekt och forskning. För några år sedan genomförde vi ett större arbete om, vad vi kallade, Lärgemenskaper på nätet. OLC var ett annat uttryck som vi använde och står för Online Learning Communitys. Det blev ett antal böcker – antologier.

Därefter försökte vi utveckla en praktisk modell för hur man kunde skapa och utveckla gemenskaper på nätet – allt för att främja lärande och kompetensutveckling. Men det är svårt att få en fungerande affärsmodell för ett sådant koncept, flera har försökt men få är framgångsrika, med undantag för  några företag som utvecklar programvaror.

Tiden gick och efter ett tag insåg jag att det istället för gemenskapen i sig, mer handlade om att det fanns olika aktiviteter, metoder eller system som aktivt understödjer lärprocesser till gagn för en kontinuerlig och ständig kvalifikations- och kompetensutveckling. Däribland OLC men likväl t.ex fysiska nätverk. Ansatsen kom nu att omfatta ett större spektra och blev därmed tillgänglig och intressantare för en betydligt bredare målgrupp.  Samtidigt drog jag mot den traditionella undervisningen.  Communities och lärgemenskaper på nätet bygger helt på den egna individens frivillighet. Men kunde vi omsätta den kunskap vi hade om denna friviligghet till en mer metodisk och systematisk utveckling för personlig utveckling? Då skulle vi även kunna utveckla en ny form av ”utbildning”.

För att genomföra iden och visa på det praktiska genomförandet av en sådan utvecklingsidé drev jag fram och skrev en större ansökan till EUs forskningsprogram. Den kom att omfatta 14 partners i sju olika länder varav tre nätverksorganisationer (typ småföretagarföreningar) och sex mindre företag. Det fanns de av partnerna som menade att min intention med projektet var att göra det informella lärandet formellt. Och till viss del hade de rätt.

Projektet hade titeln SUPSYS – Supportive systems for continuous and online professional development. Presentationer och dokumentation finns på nätet.  Ansökan avslogs i mars 2012.

Nu fick jag fundera på hur att gå vidare. Det blev boken.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skrivandet är för mig ett medel att nå ut. Jag är helt övertygad om att vi i framtiden kommer att arbeta mer med olika former av program och system som på ett eller annat sätt understödjer ett kontinuerligt och ständigt lärande.

Det är en livsutmaning att sälja in den idén!

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag är verksam, sedan många år, som forskare vid Göteborgs universitet. Det ligger en förväntan i arbetet att skriva och publicera. Omgivingens reaktion är därför mer av en bekräftelse på att jag levererar det som förväntas, men oftast sker det i positiva i former som glada tillrop och klappar på axeln!

Skriver du på något nytt nu?

Nya projekt och ansökningar men det ska bli mer. I boken skriver jag om metoder för att värdera informellt lärande. Men det finns mycket mer att göra inom det området. Ju mer betydelse det informella lärandet får desto viktigare kommer det även att bli att enskilda personer på ett eller annat sätt får bekräftat att de faktiskt lärt nytt. Men innan vet vi vet hur det ska gå till och med vilka metoder och tekniker återstår mycket utvecklingsarbete.

Skriver jag någon mer bok kommer det att handla om det!

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Var konsekvent och konsistent!

Jag kan ju bara ge tips och råd utifrån mig själv. Men någonstans tror jag man bör ha en egen idé, en inriktning, en genre eller något liknande. Något man koncentrerar sitt skrivande omkring. Det gör att man med tiden lär sig behärska sitt område, man bygger upp en logik och en standard för sitt arbete som underlättar skrivandet. Det gör det även enklare att skapa en progression och fördjupning i skrivandet o arbetet.

Ett viktigt argument är även att omgivning verkar ha något slags behov av att kategorisera dig och ditt skrivande i ett speciellt fack, typ ”Ove skriver om kontinuerligt lärande”. Lämnar man sitt område blir omgivningen osäker, förvirrad och det är ingen fördel när man sedan försöker kommunicera sin ide eller sitt budskap.

Varför ska man läsa din bok?

Kompetensutveckling är viktigt. Det är en fundamental del i innovation och utveckling. Former för hur det sker och hur det sker i olika sammanhang, kontexter, kommer alltid att förändras och utvecklas. Etablerade metoder som är väl förankrade inom utbildningsinstitutioner och verksamheter, passar inte alla.

Vi behöver nya metoder. Boken är ett bidrag i den här genren. Den visar hur man kan skapa flexibla och nya former för lärande som understödjer och främjar innovation och utveckling.

Man ska läsa min bok om man är intresserad av och arbetar med utveckling inom området för lärande, kompetens och kvalifikationsutveckling men även innovationsområdet är relevant.

Vad gör du när du inte skriver?

Umgås med min familj, min sambo och mina vuxna söner. Umgås med mina vänner.    

Skruvar på mitt altandäck. Funderar på hur jag ska göra för att skapa ett så bra utomhuskök som möjligt. Just nu funderar jag på hur ett gasolkök som klarar minus 20 grader, halv meter snö, högsommar och veckor av ständigt regn ska se ut.

Trevlig och avslappnad sysselsättning!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den här boken ger en bakgrund till och presenterar nya former för kompetens- och kvalifikationsutveckling. För olika yrkesgrupper och branschorganisationer visar den på vägar för hur ett stöd för ett ständigt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling kan utformas. För utbildningsinstitutioner visar den på utvecklingsmöjligheter för fort- och  vidareutbildning och moderna former för alumnverksamhet. För den enskilda individen ger den råd och tips, inom minst inom onlineområdet, för hur man kan arbeta med sitt eget ständiga lärande.

Köp boken här!