Utgivning av verk i ljudform

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Magmalicious AB (”Magma”) om utgivning av ljudbok enligt nedan. Genom att godkänna bokproduktion genom någon av nämnda sajter och Magma accepterar du dessa Allmänna Villkor.

Publicering av verk

Magma ges en exklusiv rätt att tillgängliggöra verket i ljudform på svenska språket. Förlaget äger rätt att överlåta rättigheten vid försäljning av hela rörelsen eller del därav.

Du ger också Magma rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket.

Magma äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Detta gäller även verk som du valt att hålla privat, dvs. inte publicerade för allmän spridning. Magma garanterar inte i något fall att publicering av verket kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Magma förhandsgranskar inga verk, såvida du inte valt detta som ett tillval, och ansvarar inte för de verk som laddas upp eller publiceras. När du laddar upp och överför ditt verk till den av Magma utvalda ftp:n är du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Magma enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte göra intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.

Magma ansvarar inte för om material som överförs till Magma blir skadat, försvinner eller förstörs. Författaren ska hålla Magma skadeslöst från samtliga anspråk från tredje man avseende det som anges ovan. Ansvaret omfattar samtliga anspråk inklusive skadestånd, ersättning för kostnader mm. Magma är inte skyldig att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk, såvida du inte valt detta i ett tillval.

Copyright

Författarens namn skall intalas på ljudinspelningen.

Prissättning och ersättning till Magma mm.

Du som Författare bestämmer själv vilket pris ditt verk ska ha (F-pris samt pris i Magmas butik) när det gäller styckvis försäljning, utöver det minimipris som du får av Magma. Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Magma kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris. Vissa återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från det pris Författaren har bestämt på sin bok för återförsäljare (F-pris). Magma har rätt att ge rabatter. När det gäller försäljning till s.k. strömmande tjänster kan inget exakt pris ges, eftersom distributörernas modeller ser olika ut och har många olika variabler. Om Förlaget erhåller 18 kr per lyssning delas detta så att Författaren får 12,60 kr och Förlaget 5,40 kr.

Försäljningsersättning till Författaren

Försäljningersättningen beräknas på Magmas nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander o.dyl. genom återförsäljare.

Paket BAS: Författaren erhåller 60% av nettointäkten.

Revenue Share: Författaren erhåller 30% av nettointäkten efter 10 000 kr intjänat.

Paket Medium: Författaren erhåller 70% av nettointäkten. 

Paket Total: Författaren erhåller 70% av nettointäkten. 

Skulle Distributörer, Bibliotek eller Axiell Media/Elib bedöma att utlåningsfrekvensen eller strömningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra, att låna och strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Distributörer, Biblioteken, Axiell Media / Elib och Magmalicious AB, Magmaisterna AB, samt Word Audio Publishing AB skadelösa.

Redovisning av försäljningsersättning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker via ditt Magmakonto som du får vid publicering av ditt verk. Där framgår antal sålda exemplar. Med redovisningen på Magmakontot som grund fakturerar författaren Magma. Efter ett år gått från publicering betalas din försäljningsersättning ut på din anmodan under någon av Magmas två betalningstillfällen per år: maj och november månad. Ersättningen betalas ut inklusive moms men bara om den intjänade vinsten överstiger 1.000 kronor för den aktuella perioden. Om den totala vinsten från försäljning av ditt/dina Verk understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas.

Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bankgiro mot faktura utställd på 30 dagar med försäljningsrapport som underlag. Magma betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Magma ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer. Om den utbetalningsbara summan utgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattesedel innan vi betalar ut ersättningen. Författaren ska hålla Magma och dess ägare skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Magma för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Magma är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som Magmas inkomst.

Författarens kontrollrätt

Om Författaren inom tre månader efter det att han mottagit redovisning skriftligen begär det, skall han ges möjlighet att genom ombud granska Förlagets bokföring vad avser redovisning till Författaren. Sådant ombud skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ombudet har inte rätt att yppa vad denne vid granskningen erfarit utöver vad som är nödvändigt för syftet med uppdraget. Förlaget är skyldigt att i tre år bevara kopior av redovisning som tillställts Författaren och att under denna tid hålla dem tillgängliga för Författaren eller Författarens ombud.

Skatt och sociala avgifter

Tänk på att du själv ansvarar för betalning av skatt och sociala avgifter. Här finns viss information om hur du ska göra detta: Skatteverket – Kulturarbetare med egen verksamhet

Samt, Skatteverket: hobbyverksamhet

Produktion och Leveranstid

Produktionen av en ljudbok är mycket tidskrävande och det är ofta ett flertal personer inblandade. Det kan därför vara svårt att exakt säga hur lång tid det att färdigställa Verket. Ljudboken publiceras senast sex månader efter det att produktionen är klar, och Magma erhållit slutbetalning av Författaren. Författaren överlåter till Magma att välja när boken ska publiceras inom detta tidsspann. Magma Audio har rätt till att genomföra smärre korrigeringar i ljudfilen för att garantera kvalitet vid utgivning.

Grundavgiften betalas inte tillbaka även om Författaren väljer att avbryta projektet.

Priser och Tillval

Priser är exklusive moms.

Utgivning

 • Obligatoriska kanaler är Vulkans butik.

BAS

 • Grundavgift: 3 900 kr
 • Författaren har själv läst in och producerat sin bok
 • Korrektur och mastring: 750 kr/färdig säljklar timme
 • Omslagsformgivning 1000 kr
 • Pris per kanal: 1000 kr

REVENUE SHARE

 • Grundavgift: 14 900 kr

 • Ljudförläggare

 • Inläsare/skådespelarröst

 • Mastring

 • Brusreducering

 • Korrekturlyssning

 • Omslagsformgivning

 • Publicering & distribution

MEDIUM

 • Grundavgift: 4 400 kr
 • Författaren läser själv in boken i en av Förlagets studios
 • Inspelning och produktion: 2 600 kr/färdig säljklar timme
 • Omslagsformgivning 1000 kr
 • Pris per kanal: 1000 kr

TOTAL

 • Grundavgift: 4 900 kr
 • Författaren lägger både inspelning och uppläsning i en av Förlagets studios
 • Inspelning och produktion: 3000 kr/färdig säljklar timme
 • Uppläsning: Kontakta Förlaget för offert
 • Omslagsformgivning 1000 kr
 • Pris per kanal: 1000 kr

Magma förbehåller sig rätten att neka utgivning i de fall Verket inte uppfyller de högt satta villkor Magma har för sin utgivning.

Tilläggstjänster:

 • Ljudbokskonsultation: Via Skype/Facetime 500 kr/halvtimme måste bokas i förhand och sker under kontorstid.
 • Ljudbokskonsultation: Via inspelad video 350 kr
 • Förvaring av filer: 1 000 kr/år, en leverans per år
 • Konvertering av filer, utöver ovan valda leveranser: 750 kr/format

Tillgängliga kanaler:

 • Storytel
 • Nextory
 • Biblioteksutlåning
 • A la carte-försäljning via t ex Adlibris m.fl.
 • Bookbeat
 • Bokus Play

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda ljudbok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska och kontrollera att kvalitetsaspekter uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Magma har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot filer kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell reklamation.

Avstängning

Magma äger rätt att när som helst stänga av författare och eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Magma anser olämpligt. Magma äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Magma uppfattar som stötande eller besvärande. Författaren får inte manipulera utlåningsfrekvensen, streamingfrekvensen eller försäljningen av sitt verk, genom egen aktivitet eller genom att lämna uppdrag till tredje part.

Avbrott på www.vulkanmedia.se

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av www.vulkanmedia.se är www.vulkanmedia.se inte tillgängligt, detsamma gäller www.vulkanmedia.se

Magma ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på www.vulkanmedia.se samt www.vulkanmedia.se

Ändring av villkor

Magma förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på www.vulkanmedia.se samt www.vulkanmedia.se

Betalningsvillkor

Magma skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits. 50% av kostnaden faktureras vid ingånget avtal med betalningstid 30 dagar. Resterande 50% vid publicering med 10 dagars betalningstid.

Observera att Magma tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso. Magma tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).

Magma har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Personuppgifter och cookies

Författaren ger Magma ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer, namn- och efternamn, telefonnummer och e-postadress för administration och eventuell information till myndigheter.

Magma värnar om din personliga integritet och har antagit dessa regler för hur vi samlar, lagrar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller.

Genom att använda dig av Magma samtycker du till att Magma får behandla och använda dina personuppgifter inom ramen för Magmas verksamhet för t.ex. insamlande och statistik, för förbättring av vår tjänst och för att informera om och marknadsföra Magmas produkter och tjänster. Cookies används för att förenkla ditt besök på www.vulkanmedia.se och för att samla och använda information om antalet besökare och hur www.vulkanmedia.se och www.vulkanmedia.se används.

Om Verket innehåller personuppgifter som t.ex. personnummer, e-postadress, telefonnummer etc, så kommer dessa uppgifter att tillhandahållas allmänheten. Du får därför inte inkludera annans personuppgifter i ditt Verk.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år, efter skriftlig undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som Magma behandlar. Om uppgifterna är fel har du rätt att begära rättelse.

Du ger Magma ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer för administration och eventuell information till myndigheter. Författaren/Användaren själv är ansvarig för all aktivitet som registreras på kontot då inloggning med Användarens uppgifter skett samt godkänner att hålla Magma skadeslöst för alla typer av ändringar Författaren har rätt att göra i egenskap av användare.

Magma har också rätt skapa metadata utifrån bokens innehåll, liksom att exponera denna data mot återförsäljare samt i övriga sammanhang. Vi behåller också rätten att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

Begränsning av ansvar

Magmas skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Avtalstid

Avtalet gäller i sju (7) år från ingånget avtal och förlängs automatiskt med 24 månader varje gång. Uppsägning skall ske skriftligen nio (9) månader innan avtalets utgång. Författaren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet om Förlaget träder i likvidation eller försätts i konkurs.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Magma skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle. Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meningsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.

Force majeure

Magma är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska ses arbetskonflikt eller någon annan orsak utanför Magmas kontroll såsom brand, hårt väder, militär mobilisering, uppror anhållan konfiskering, kvarstad, strömavbrott och för fel eller dröjsmål av underleverantör under samma omständigheter.