Berätta om din bok!

”En juridisk maktkonflikt?” för i fem kapitel diskussion kring det svenska rättsväsendets nämndemän. De historiska vingslagen med nämndemännens ursprung ifrån antiken, förändringarnas vindar under den svenska stormaktstiden och vad nämndemän haft för typ av roll i rättsprocessen och i samhällsdebatten på senare år, diskuteras.

Boken är vetenskaplig och diskussionerna är välgrundade med hjälp av tidigare etablerad forskning på området. Ny kunskap nås i boken igenom den sammanställning som gjorts av den tidigare forskningen, men också igenom egna enkätundersökningar, där jag samlat in empirisk kunskap ifrån en rad ämnesauktoriteter – kommunalpolitiker, juristdomare och professorer i juridik. Men också åsikter ifrån skolpersonal och gymnasieelever.

Utifrån bokens diskussioner är tanke att läsaren ska uppnå ett historiemedvetande kring nämndemän och därefter avslutas boken med ett kapitel där framtiden försöks spås.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken är resultatet av mitt gymnasiala projektarbete vid Rudbecksskolan i centrala Örebro. Tanken att publicera resultatet av min undersökning under kursens gång i bokform fanns redan ifrån början, så det var en färdig idé. Även innehållsmässigt har åtminstone grundidén varit densamma, där målet alltid varit att utifrån historia, nutid och debatt lägga fram teorier om framtiden.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som inspirerade mig att skriva denna bok var den komplexitet, och ofta otydlighet, som jag upplevde att debatten om nämndemän haft. Jag ville reda ut de frågetecken som jag hade. Det var alltså viljan att nå ny kunskap som inspirerade mig här. Dessutom var/är nämndemannafrågan aktuell, varför valet föll på just detta av alla oändliga ämnen att undersöka.

Mitt historieintresse har också inspirerat till boken, och uppfattningen att vi igenom historieämnet når kunskap om framtiden ligger till grund för valet att binda samman allt i ett historiemedvetande. Kärleken till det litterära, ord och att skriva är ytterligare inspirationskällor. Den eviga viljan att utvecklas är också en orsak som får mig att vilja producera och skriva en bok som denna.

Varför ska man läsa din bok?

Boken tar upp vårt rättsväsendes ursprung, i form av nämndemännen, för att sedan spinna vidare mot dess framtid. Boken är mer populärvetenskaplig, än strikt vetenskaplig, så den riktar sig till en bredare grupp där alla som är intresserad av historia och samhällsfrågor ingår. Förhoppningsvis ger boken en nyanserad och tydlig överblick, vilket är välbehövligt för alla som följer den inrikespolitiska debatten där nämndemännen ofta kommer på tals.

 Köp boken här!