Köp och leveransvillkor

Användarvillkor avseende Vulkanisterna AB (www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se)

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Vulkanisterna AB  (”Vulkan”) om publicering via www.vulkan.se och eller vulkanmedia.se. Genom att godkänna bokproduktion genom någon av nämnda sajter och Vulkanisterna accepterar du dessa Allmänna Villkor.

Allmänt om Vulkan

www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se ägs och drivs av Vulkanisterna AB, org nr 556733-9063 med adress Box: 45023, 104 30 Stockholm, e-post: info@vulkan.se, registreringsnummer för mervärdeskatt SE 556733906301.

Publicering av verk

När du som Författare för över ditt Verk till Vulkan behåller du upphovsrätten till verket, d.v.s. du äger fortfarande ditt material. Vulkan ges en icke-exklusiv rätt att framställa exemplar av verket samt att sprida, kopiera, marknadsföra och sälja ditt verk. Du ger också Vulkan rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket.

Vulkan äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Detta gäller även verk som du valt att  hålla privat, dvs inte publicerade för allmän spridning.

Vulkan garanterar inte i något fall att publicering av verket på kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Vulkan förhandsgranskar inga verk och ansvarar inte för de verk som laddas upp eller publiceras. När du laddar upp och överför ditt verk till Vulkan är du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal,
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Vulkan enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte göra intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.

Vulkan är inte skyldig att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk.

Vulkan ansvarar inte för om material som överförs till www.vulkan.se eller vulkanmedia blir skadat, försvinner eller förstörs.

Författaren ska hålla Vulkan skadeslöst från samtliga anspråk från tredje man avseende det som anges ovan. Ansvaret omfattar samtliga anspråk inklusive skadestånd, ersättning för kostnader mm,

Budgetpaketet, Privatbok och verk utan ISBN nummer

Vid beställning av Budgetpaketet eller Privatbok så förutsätter det att du som beställare betraktar ditt verk som privat och att det inte är avsett att spridas allmänt eller publiceras.

I Budgetpaketet samt Privatbok ingår ingen formgivning från Vulkans sida. De filer beställaren överför är det som trycks. Beställaren är ensamt ansvarig för manus och omslag och dess färdigställande till tryckfärdiga pdf-fil. Vid beställning av Budgetpaketet eller Privatbok tas alltid en grundavgift om 800 kr plus moms ut ifall författaren ej inlämnar tryckfärdiga filer, om ej annan uttrycklig överenskommelse föreligger.

Exemplar i marknadsföringssyfte

Vulkan har rätt till 10 st exemplar ur upplagan att skicka till media, bloggare eller andra mottagare som efterfrågat boken. För dessa 10 exemplar utgår ingen ersättning till författaren.

Prissättning och ersättning till Vulkan mm

Du som Författare bestämmer själv vilket pris ditt verk ska ha (F-pris samt pris i Vulkans butik) utöver det minimipris som du får av Vulkan.

Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Vulkan kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris.

Vissa återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från det pris Författaren har bestämt på sin bok för återförsäljare (F-pris). Ersättningen till Författaren räknas efter rabatt. Vulkan och Författaren kommer överens om en summa Författaren får per såld bok oavsett vilken bokhandlare eller annan köpare som köper Författarens verk och oavsett det pris som återförsäljare sätter på boken.

Vulkan tar 29 kr per distribuerad bok i hanteringsavgift på bok som säljs via Bokinfo eller till återförsäljare. Bok som beställs via Vulkans egen butik tar Vulkan 29 kr i hanteringsavgift för. Hanteringsavgiften täcker bland annat emballage, hanteringskostnader vid utskick och dylika kostnader. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren.

Vid försäljning av bok on demand/print-on-demand, (dvs författaren har inget lager hos Vulkan), ersätts varje såld bok med 20 kr. Detta gäller både i Vulkans egen butik och genom återförsäljare. Porto och eventuell faktureringsavgift är inget som tillfaller Författaren. I distributionspaketet samt Vulkan Professionell är bok on demand/print-on-demand standard om inte annat överenskommits skriftligt med författaren.

Vid försäljning bok on demand/print-on-demand äger Vulkan rätten att bestämma priset i Vulkans butik liksom F-priset utan att inhämta Författarens godkännande. Vulkan äger rätten att när som helst uppdatera dessa priser utan att informera Författaren. Detta gäller även böcker som tidigare sålts från Vulkans lager men som gått över till att säljas som bok on demand/print-on-demand, så fort boken trycks som bok on demand/print-on-demand övertar alltså Vulkan alla rättigheter avseende prissättning och Författarens ersättning är ovan nämnda 20 kr per såld bok. Om en lagervara tar slut i lager övergår den till att tryckas som bok on demand/print-on-demand om ej annan överenskommelse föreligger eller nås med Författaren.

Vid leverans till slutkund, butik eller annan tredje part där leveransen av någon anledning ej kommit fram eller har blivit skadad under transport eller liknande, och där vi behöver sända en ersättningsbok, utgår ingen royalty eller annan ersättning till författaren för ersättningsboken vi skickar.

Ebok: Vulkan behåller 29 kr per såld bok från den nettoersättning Axiell Media/Elib lämnar Vulkan. Vi biblioteksutlåning erhåller författaren 60% av den nettoersättning Axiell Media/ Elib lämnar.

Streaming och prenumerationstjänster (exempelvis Storytel, Mofibo, Bookmate, Nexstory): Vulkan behåller 20% av den nettoersättning Vulkan erhåller från distributören, Författaren får 80%.

Skulle Bibliotek eller Axiell Media/Elib bedöma att utlåningsfrekvensen eller strömmningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra, att låna och strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Biblioteken,  Axiell Media / Elib och Vulkanisterna AB skadelösa.

För pappersböcker publicerade genom Vulkans nya webb-baserade funktionalitet ges extra förmånliga villkor. När funktionaliteten uppdateras med möjligheten att publicera pappersformat släpps exakta villkor.

Vid avräkning av försäljningsersättning dras även en administrativ avgift om 5% av den utbetalningsbara totalsumman. Denna summa dras utöver den ovan avtalade hanteringsavgiften. Denna avgift tillämpas även vid utgivning print on demand.

Lagerhållning och distribution

Om Författaren vill kan Vulkan och Författaren komma överens om att ett antal böcker ur aktuell volym lagerhålls av Vulkan. Detta är kostnadsfritt upp till ett år. Givet att beställningar kommer Vulkan tillhanda via Bokinfo, BTJ, bokhandel eller via mejl från beställningsformulär så packar och postar Vulkan boken till beställaren. Beställaren av boken ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Vulkan som krävs för att utföra leverans och fakturering. Vulkan tar 29 kr per såld bok i hanteringsavgift. Denna kostnad dras av mot Författarens försäljningsersättning. Utöver hanteringsavgiften drar Vulkan även av en administrativ avgift om 5% av den utbetalningsbara totalsumman.

Om Författaren önskar ta hem exemplar från lagret har Vulkan rätt att ta ut en avgift för frakten samt en hanteringsavgift.

Observera att för de paket/tjänster där publicering och/eller distribution ingår behöver Vulkan antingen ha exemplar i lager för att kunna publicera boken i Vulkans butik samt Bokinfo, alternativt att boken är utgiven som mjukpärm eller danskt band och kan publiceras print on demand. Observera att för böcker i andra utföranden (t.ex. hårdpärm eller flexiband) behöver Vulkan ha böcker i lager för att kunna publicera boken, om kunden väljer att ta hem alla exemplar publicerar ej Vulkan boken i Vulkans butik, Bokinfo och/eller övriga säljkanaler.

Ett år efter publicering har Vulkan rätt att avpublicera boken och returnera lagret till författaren. Författaren bekostar frakten. Besvarar författaren inte Vulkans förfrågan om adress för retur av lagret (samt två påminnelser), har Vulkan rätten att makulera lagerförda böcker utan ersättning till författaren. Ett år efter publicering har Vulkan rätt att ta betalt för lagringen. Denna kostnad matchas i första hand mot försäljningsersättning. Lagerhållningskostnaden beräknas individuellt utefter antal böcker kvar i lager med mera, men ett ett generellt riktmärke är ca 120 kr per månad, exklusive moms, för en upplaga om ca 300-500 böcker. Betalar inte författaren för lagerkostnaden har Vulkan rätt att destruera böckerna.

Redovisning av försäljningsersättning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker via ditt Vulkankonto som du får vid publicering av ditt verk. Där framgår antal sålda exemplar. Med redovisningen på Vulkankontot som grund fakturerar författaren Vulkan. Efter ett år gått från publicering betalas din försäljningsersättning ut på din anmodan  under någon av Vulkans två betalningstillfällen per år: maj och november månad. Ersättningen betalas ut inklusive moms men bara om den intjänade vinsten överstiger 1.000 kronor för den aktuella perioden. Om den totala vinsten från försäljning av ditt/dina Verk understiger 1000 kronor per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Med försäljningsersättning avses F-pris minskat med rabatter (15%) minus 29 SEK. Vid Print on Demand är ersättningen 20 kr per bok, om inte annat överenskommits.

Utbetalning sker till ditt bankkonto eller bank-giro mot faktura utställd på 30 dagar med försäljningsrapport som underlag. Vulkan betalar inte ut ersättningen på annat sätt. Vulkan ansvarar inte för om utbetalningar uteblir på grund av att Författaren angivit felaktigt kontonummer. Om den utbetalningsbara summan utgår till minst 10.000 kr kräver vi F-skattesedel innan vi betalar ut ersättningen.  Författaren ska hålla Vulkan skadelöst i det fall arbetsgivaravgifter och preliminärsskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning.

Innan utbetalning av försäljningsersättning drar Vulkan även av en administrativ avgift om 5% av den utbetalningsbara totalsumman.

Försäljningsersättning utgår inte på verk som författaren till verket köpt till sig själv till produktions- eller rabatterat pris.

Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat ersättning till Vulkan för beställd vara och eller tjänst. Om författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden mot Vulkan är alla intäkter från författarens bokförsäljning att betrakta som vulkans inkomst. Detta gäller även för verk som författaren säljer via egna kanaler.

Skatt och sociala avgifter

Tänk på att du själv ansvarar för betalning av skatt och sociala avgifter. Här finns viss information om hur du ska göra detta: Skatteverket – Kulturarbetare med egen verksamhet

Samt, Skatteverket: hobbyverksamhet

Leveranstid

Vid beställning av bokpaket (t.ex. Författarpaketet) samt beställning om minst 100 exemplar, räknas leveranstid från godkännande av provbok. Innan dess är inte filerna/manus att betrakta som en tryckfärdig bok utan under produktion.Kontrollera leveranstid med din projektledare. Det är den leveranstid som din projektledare lämnar som gäller, Vulkan kan inte i efterhand garantera att det går att ändra leveranstiden. Vid t.ex. bokrelease och dylikt måste du stämma av leveransstatus innan du bokar ett datum. (Vi rekommenderar starkt att du inte bokar release innan du fått leverans).

Vulkans generella leveranstid är ca tio arbetsdagar från det att filerna är i tryckbart skick. (Ett manus är inte att betrakta som tryckbar fil).

Hårdpärmar tar minst en månad att leverera från det att filerna är i tryckbart skick.

Lämnar Författaren inte fullständigt eller skadat material gäller inte Vulkans åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur senare än överenskommet gäller inte Vulkans åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in korrektur på annat vis än på överenskommet vis gäller inte Vulkans åtaganden om leveranstid. Lämnar Författaren in material senare än överenskommet gäller inte Vulkans åtaganden om leveranstid. Om Författaren har önskemål om korrektur efter att slutkorrektur redan lämnats till Vulkan gäller inte Vulkans åtagande om leveranstid.

Leverans av provtryck sker som standard med post (rekommenderat brev). Önskar kund snabbare leverans kan vi erbjuda expressfrakt mot extra kostnad, kontakta i så fall din projektledare. Leverans av sluttryck sker med av tryckeri/lager/logistikpartner valt leveranssätt och tar som standard 2-6 vardagar beroende på var i landet böckerna ska, antal böcker med mera. Önskas expressfrakt kan detta erhållas mot extra kostnad, kontakta din projektledare om exakta villkor.

Rätt till tryckfiler

Författaren har rätt till tryckfiler efter att full betalning erlagts till Vulkan. Avbryts samarbetet återsänder Vulkan manus och filer i det skick de överlämnades till Vulkan.

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska din layout och kontrollera att kvalitetsaspekter som upplösning, skärpa, text- och bildkvalitet m.m. uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Förlaget har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot boken kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell retur. Provtryck sker normalt i sk digitaltryckteknik (om inte särskild överenskommelse om repro eller offsetprov tagits), detta gör att provboken inte exakt efterliknar en bok som trycks i offset samt sluttryck i digitaltryck. Detta gäller särskilt färgåtergivning. Det går inte att reklamera en leverans baserad på att en provbok producerad i digitaltryck inte exakt efterliknar slutleveransen producerad i offset-tryck eller digitaltryck. Nyansskillnader kan förekomma även mellan olika digitaltryckta upplagor och detta är ej grund till reklamation. I vissa fall kan tryckeriet på egen hand lägga till blanka sidor i slutet eller början av boken, och/eller lägga till för- och eftersättsblad, ifall tryckeriet anser detta berättigat av trycktekniska skäl. Detta kan aldrig vara till grund för en reklamation såvida inte det specifikt avtalats om något annat innan boken gått till tryck.

Om böcker trycks på beställning (print on demand) kan variation förekomma från ett trycktillfälle till ett annat, speciellt rörande färgåtergivning och beskärning. En sådan variation ligger ej till grund för reklamation, detta i enlighet med distansavtalslagen (ångerrätt av måttanpassade produkter). Har böckerna du fått grova produktionstekniska/trycktekniska brister ska detta reklameras till Vulkan inom sju dagar från mottagande av varorna. Har skadorna uppstått i transporten ska detta genast reklameras till leveratnören av varorna, direkt vid mottagande av skadat kolli/skadad försändelse. Reklamation är ej möjlig om du har accepterat leveransen av ett skadat kolli/en skadad försändelse.

Avstängning

Vulkan äger rätt att när som helst stänga av författare och eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Vulkan anser olämpligt. Vulkan äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Vulkan uppfattar som stötande eller besvärande. Författaren får inte manipulera utlåningsfrekvensen, streamingfrekvensen eller försäljningen av sitt verk, genom egen aktivitet eller genom att lämna uppdrag till tredje part.

Avbrott på www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av www.vulkan.se är www.vulkan.se inte tillgängligt, detsamma gäller www.vulkanmedia.

Vulkan ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se

Ändring av villkor

Vulkan förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på www.vulkan.se samt www.vulkanmedia.se

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor och betalningstid skiljer sig från olika tjänster och bokpaket, generellt gäller det som är angivet i dessa försäljningsvillkor. Eventuella avsteg från villkoren ska innan beställning överenskommas med kundtjänst eller din kontakt hos Vulkan. Villkoren framgår också på din faktura. Vulkan skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits.

Upp till 299 exemplar samt e-bok: 25% 10 dagars betalningstid, 75% 30 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning.

300+ ex: 25% 10 dagars betalningstid, faktura skickas inom en månad från beställning, resterande 25% 30 dagars betalningstid, 50% 90 dagars betalningstid från beställning.

Observera att Vulkan tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till inkasso.

Vulkan tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt).

Vulkan har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Deluxepaketet

Följande ingår i  Deluxepaketet:

 • Personlig Förläggare
 • 50 ex mjukpärm av din bok (svart vit inlaga)
 • Lektörsutlåtande med förbättringsråd
 • Formgivning av omslag (5 vändor)
 • Sättning av inlaga (3 vändor)
 • Konkurrenskraftigt pris i bokhandeln
 • Exponering på Vulkans Facebooksida
 • Exponering på Vulkans Twitter
 • Utskick till utvalda bokbloggare
 • Du får 20% rabatt på ljudboksproduktion, från 14.450 ex. moms
 • Tillgång till omslag och inlagemallar
 • Gratis pressmeddelande (från 500 böcker)
 • Marknadsföringspaketet exklusive annonskostnad
 • Omslagsdesign och sättning av inlaga (5 timmar inkl. 3 korr)
 • En tryck-pdf eller provbok ingår kostnadsfritt
 • Du får välja papperstyp, format och utförande på boken
 • Försäljning och distribution (om du så önskar)
 • Kostnadsfri fysisk och digital lagring
 • Författarintervju/egen presentationssida
 • Gratis e-bok
 • Bokwidget (din egen butik)
 • Marknadsföring i Vulkans butik
 • Trycktjänst och bokskaparverktyg
 • Gratis digital lagring av din titel, inga dolda avgifter
 • Rabatt på skrivarbok och kurs
 • Redovisning av försäljning via personligt vulkankonto
 • Mottagande av Pdf och wordfil
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokinfo
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 • Hantering av pliktexemplar
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • Rabatt på framtida bokbeställningar
 • Minst 50 böcker ingår

Det är tjänstemoms på 75% av beloppet och bokmoms på 25% av beloppet.

50% betalas på 30 dagar, resterande 50 % betalas på 90 dagar.

Språklig korrektur ingår inte.

Alla priser är exklusive moms och frakt.

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till Lektör.  Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Författarpaketet

Följande ingår i Författarpaket:

 • Personlig förläggare/projektledare
 • Omslagsdesign och sättning av inlaga (5 timmar inkl. 3 korrekturvändor)
 • En tryck-pdf eller provbok ingår kostnadsfritt
 • Du får välja papperstyp, format och utförande på boken
 • Försäljning och distribution (om du så önskar)
 • Kostnadsfri fysisk och digital lagring
 • Författarintervju/egen presentationssida
 • Gratis e-bok
 • Bokwidget (din egen butik)
 • Marknadsföring i Vulkans butik
 • Trycktjänst och bokskaparverktyg
 • Gratis digital lagring av din titel, inga dolda avgifter
 • Rabatt på skrivarbok och kurs
 • Redovisning av försäljning via personligt vulkankonto
 • Mottagande av Pdf och wordfil
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokinfo
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 • Hantering av pliktexemplar
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • Rabatt på framtida bokbeställningar
 • Minst 100 böcker ingår

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning.  Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Vi godkänner inte muntlig korrektur.

Vid beställning av Författarpaket, Deluxepaket och andra tjänster där Vulkan står för sättning av inlaga måste eventuellt korrektur inkomma senast inom trettio (30) arbetsdagar. Skickas korrektur senare har Vulkan rätt att debitera för utförandet av ändringarna.

Observera att om antalet korrekturvändor överstiger antalet som ingår i paketet kommer Vulkan debitera 590 kr/timme plus moms för projektlednings- samt formgivningstid för allt ytterligare arbete med justeringar/ändringar av filer (inlaga, omslag, skyddsomslag och allt övrigt dylikt arbete). Avbryter kunden samarbetet på grund av detta är kunden fortfarande betalningsskyldig för allt arbete förutom tryck och publicering.

Även om våra formgivare gör sitt bästa för att få korrekta avstavningar i din inlaga kan vissa felaktiga avstavningar uppkomma. Det är ditt ansvar att påpeka eventuella felaktiga avstavningar enligt anvisning om korrektur som du får från din projektledare, precis som med all övrig korrektur som uppkommer efter att du erhållit inlaga/inlageutkast.

Distibutionspaketet plus

 • Bokwidget
 • Exponering och försäljning i vår butik
 • Tillgång till mallar
 • Typografihjälp via information på vulkans hemsida och mallar samt verktyg på sajten.
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod: Om du så önskar
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokrondellen
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokus, Adlibris, CDON med flera nätbokhandlare
 • Hantering av pliktexemplar
 • 12 exemplar i mjukpärm (A5 eller mindre, svart vit inlaga max 225 sidor), tillägg vid annat format.
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • 4 exemplar i hårdpärm (kartonnage) A5 eller mindre, svart vit inlaga max 225 sidor) tillägg vid annat format
 • Formgivning 5 timmar, (en (1 st) korrekturvända ingår
 • En Tryck-PDF eller Provbok ingår kostnadsfritt
 • e-bok (e-pub) (en (1 t) korrekturvända ingår
 • Konkurrenskraftigt pris i bokhandeln
 • Rabatt på framtida bokbeställningar
 • Författarintervju
 • Din bok ligger uppe till försäljning minst ett år från publicering
 • Gratis digital lagring av din titel, inga dolda avgifter
 • Vulkan lagerhåller och distribuerar din bok om du så önskar
 • Du får välja papperstyp, (över 120 gr. mot tillägg)
 • Du får välja format och utförande på din bok (tillägg kan förekomma)

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning.  Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

Observera att Distributionspaketet Plus har utgått och kan ej beställas längre.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Vi godkänner inte muntlig korrektur

Distributionspaketet

 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod: Om du så önskar
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokrondellen
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokus, Adlibris, CDON med flera nätbokhandlare
 • Hantering av pliktexemplar
 • Din bok ligger uppe till försäljning minst ett år från publicering
 • Gratis digital lagring av din titel, inga dolda avgifter
 • Vulkan lagerhåller och distribuerar din bok om du så önskar
 • Gratis e-bok på köpet

Observera att Vulkan inte står för formgivning, du ansvar själv för formgivning. Det ingår inte provtryck eller prov-pdf.

Observera att Distributionspaketet har utgått och kan ej beställas längre.

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till tryck . Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Vi godkänner inte muntlig korrektur

Vulkan Professionell

 • En Tryck-PDF eller Provbok ingår kostnadsfritt
 • Du får välja papperstyp, format och utförande på boken
 • Gratis provbok/pdf
 • Försäljning och distribution (om du så önskar)
 • Kostnadsfritt fysiskt och digital lagring
 • Författarintervju/egen presentationssida
 • Gratis e-bok
 • Bokwidget (din egen butik)
 • Marknadsföring i Vulkans butik
 • Tillgång till omslags- och inlagemallar (för egen formgivning)
 • Rabatt på skrivarbok och kurs
 • Redovisning av försäljning via personligt vulkankonto
 • Mottagande av Pdf och wordfil
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokinfo
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 • Hantering av pliktexemplar
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • Rabatt på framtida bokbeställningar
 • Minst 30 böcker ingår

Observera att Vulkan inte står för formgivning, du ansvar själv för formgivning.

Observera att Vulkan Professionell har utgått och kan ej beställas längre.

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till tryck.  Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

All korrektur måste ske skriftligen per mejl, all korrektur skall lämnas av författaren i ett och samma dokument per korrekturvända. Vi godkänner inte muntlig korrektur

Marknadsföringspaketet

Följande ingår:

 • Pressmeddelande till utvalda mottagare
 • Formgivning av annons (byggd på omslagets form)
 • Målgruppsanalys
 • Publicering av annons på Facebook
 • Sökordsoptimering (Google)
 • Sökordsanalys
 • Kampanj på Facebook och Google Adwords

Observera att vi inte kan garantera att ovan nämnda åtgärder leder till att din bok eller du uppmärksammas.

Vi arbetar max 5 timmar med formgivning och analys. Observera att Facebook-annons och Google Adwords (sökordsannonsering) löper så länge de 2000 kr räcker om inte annat överenskommit.

Vulkan lämnar inte ut kontaktuppgifter till mottagare av marknadsföringsåtgärd. Vulkan förbehåller sig rätten att besluta när åtgärderna ska genomföras och i vilken ordning.

Språklig korrektur

Tjänsten språklig korrektur avser ett språkkorrektur där ett manus genomgår en slutgiltig granskning inför utgivning. Här korrigeras slarvfel såsom stavfel, interpunktionsfel och grammatiska fel av enklare natur. Behöver man hjälp med en mer omfattande redigering får man i enskilt avtal komma överens om uppdragets omfattning. Det angivna priset avser manus upp till 100 tusen ord; texter som är större än så kommer att medföra extrakostnader och avtalas separat.

I korrekturet ingår inte sakgranskning som garanterar innehållets riktighet, exempelvis egennamn eller namn på geografiska platser. Det ingår heller inte en strukturbearbetning, dvs brister i form av felaktiga avsnittsmarkeringar (ex. indrag) eller dialogstrukturer.

Om inget annat avtalats garanterar vi endast korrigeringar av ord och formuleringar skrivna på svenska. Vulkan garanterar inte att 100% av alla språkfel rättas. Det åligger författaren att kontrollera arbetet. Författaren godkänner arbetet, efter godkännandet kan inte författaren i efterhand kräva rättning eller kompensation för eventuella brister som författaren menar föreligger.

Papper vid offsettryck samt digitaltryck

Vid offsettryck (vanligtvis vid fler än 300 exemplar) samt vid digitaltryck kan tryckeriet i vissa fall av trycktekniska skäl använda ett annat papper än det som användes vid provtrycket/angavs vid offert. I sådana fall ska pappret som tryckeriet väljer ha snarlika egenskaper som det papper som användes vid provtrycket. Ett dylikt byte av papper anses ej som anledning till reklamation förutsatt att boken i övrigt är fackmannamässigt producerad.

Tryckpaketet för egenutgivning

I Tryckpaketet ingår endast tryck. Vulkan skickar dock pliktexemplar. Du ansvarar för att leverera tryckfärdiga pdf-filer (gråskala/CMYK), du ansvarar för att filerna är korrekt anpassade för det resultat du önskar. Eventuella fel som uppstått på grund av felaktigheter i filerna som ej upptäckts innan tryck är ej något som Vulkan kan hållas ansvariga för. Om uttryckligen överenskommet ingår provbok.

Ljudbok

Vulkan har ett exklusivt samarbete med Word Audio Publishing AB (556745-6230). Word Audio Publishing är en av de ledande producenterna och förläggarna av ljudböcker i Sverige. WAP har en optionsrätt på att ge ut Vulkans titlar som ljudbok, optionsrätten gäller under 60 dagar från det att WAP fått information om titeln ifråga. Observera att det inte finns en utfästelse från vare sig Vulkans eller WAPs sida om att din bok blir en ljudbok. Det är upp till WAP i varje enskilt fall. WAP ger författaren 17% i royalty och är den part som sköter redovisningen.

BTJ och Pliktexemplar

I de fall Vulkan skall leverera Plitkexemplar gör vi det normalt inom tre månader från tryck av boken.

I de fall Vulkan ska leverera till BTJ för utlåtande gör vi det normalt inom tre månader från publicering av boken. Det är BTJ som tar beslut om eventuellt utlåtande.

Personuppgifter och cookies

Författaren ger Vulkan ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer, namn- och efternamn, telefonnummer och e-postadress för administration och eventuell information till myndigheter.

Vulkan värnar om din personliga integritet och har antagit dessa regler för hur vi samlar, lagrar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller.

Genom att använda dig av Vulkan samtycker du till att Vulkan får behandla och använda dina personuppgifter inom ramen för Vulkans verksamhet för t.ex. insamlande och statistik, för

förbättring av vår tjänst och för att informera om och marknadsföra Vulkans produkter och tjänster. Cookies används för att förenkla ditt besök på www.vulkan.se och för att samla och använda information om antalet besökare och hur www.vulkan.se och vulkanmedia.se används.

Om Verket innehåller personuppgifter som t.ex. personnummer, e-postadress, telefonnummer etc, så kommer dessa uppgifter att tillhandahållas allmänheten. Du får därför inte inkludera  annans personuppgifter i ditt Verk.

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år, efter skriftlig undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som Vulkan behandlar. Om uppgifterna är fel har du rätt att begära rättelse.

Du ger Vulkan ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer för administration och eventuell information till myndigheter.

Författaren/Användaren själv är ansvarig för all aktivitet som registreras på kontot då inloggning med Användarens uppgifter skett samt godkänner att hålla Vulkan skadeslöst för alla typer av ändringar Författaren har rätt att göra i egenskap av användare.

Vulkan har också rätt skapa metadata utifrån bokens innehåll, liksom att exponera denna data mot återförsäljare samt i övriga sammanhang. Vi behåller också rätten att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

Begränsning av ansvar

Vulkans skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Vulkan skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle.  Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meninigsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.

Uppsägning av avtal

Avtalet är giltigt tillsvidare, uppsägningstiden är 90 dagar för författaren/användarens sida. Önskar Författaren avbryta samarbetet skall denne per mejl meddela Vulkan detta.  Punkten ovam, Sekretess, gäller även efter att Avtalet upphört att gälla. Titlar kan raderas från tjänsten manuellt. Om du önskar radera dina titlar, avsluta konto, kan vi utföra detta mot en avgift.

Force majeure

Vulkan är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska ses arbetskonflikt eller någon annan orsak utanför Vulkans kontroll såsom brand, hårt väder, militär mobilisering, uppror anhållan konfiskering, kvarstad, strömavbrott och för fel eller dröjsmål av underleverantör under samma omständigheter.