Utgivning av verk i digital form: ljud- och e-bok

Dessa allmänna villkor är en överenskommelse mellan dig (”Författaren”) och Bookea Vulkan Group AB (”Vulkan”) om utgivning av verk enligt nedan.  Genom att godkänna bokproduktion genom Vulkanisterna accepterar du dessa Allmänna Villkor. Vulkanisterna beslutar om vilket av förlagets imprint verket ges ut under.

Du ger Bookea Bookea Vulkan Group AB rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket samt användning av utdrag för marknadsföring.

Bookea Bookea Vulkan Group AB äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Bookea Bookea Vulkan Group AB garanterar inte i något fall att publicering av verket kommer att leda till försäljning eller strömning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Publicering av verk

Vulkan ges en exklusiv rätt att tillgängliggöra verket i digital form. Vulkan äger rätt att överlåta rättigheten vid försäljning, fusion av hela rörelsen eller del därav. Rätten gäller i Sverige och resten av världen. Vulkan får överlåta sin förlagsrätt över Verket.

Du ger också Vulkan rätt att använda ditt namn och din bild vid marknadsföring av verket samt användning av utdrag för marknadsföring. Vulkan äger även rätt att, vid behov, göra vissa ändringar i ditt verk t.ex. tekniska anpassningar. Detta gäller även verk som du valt att hålla privat, dvs. inte publicerade för allmän spridning. Vulkan garanterar inte i något fall att publicering av verket kommer att leda till försäljning av något exemplar av verket eller att det tas in för biblioteksutlåning.

Ansvar för verk

Bookea Vulkan Group AB förhandsgranskar inga verk, såvida du inte valt detta som ett tillval, och ansvarar inte för de verk som laddas upp eller publiceras. När du skickar, laddar upp och eller överför ditt verk till Bookea Vulkan Group AB du (juridiskt) ansvarig för verket och dess innehåll och garanterar nedan punkter:

 1. du äger rätt att ingå detta avtal
 2. alla delar av Verket ägs av dig alternativt gemensamt med annan person som givit dig tillstånd och fullmakt att publicera Verket via Vulkan enligt dessa Allmänna Villkor,
 3. Verket inte gör intrång i annans upphovsrätt, varumärke eller företagshemligheter eller annan rättighet,
 4. Verket inte göra intrång i någons privatliv eller kränker annans litterära eller konstnärliga verk,
 5. Verket inte innehåller material som strider mot svensk lag, kan anses stötande eller på annat sätt strider mot god sed, utgör otillbörlig marknadsföring, uppvigling, hets mot folkgrupp, diskriminering, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, olaga hot, ofredande, ärekränkning eller förtal,
 6. Verket inte innehåller virus, filer eller mjukvara som kan förstöra datasystemprogram,
 7. Verket inte utgör reklam eller marknadsföring för kommersiell verksamhet,
 8. Verket inte innehåller felaktiga påståenden eller information som kan medföra skada för en användare som följer recept, instruktioner eller manualer i ditt Verk.
 9. Vulkan ansvarar inte för om material som överförs till Vulkan blir skadat, försvinner eller förstörs. Författaren ska hålla Vulkan skadeslöst från samtliga anspråk från tredje man avseende det som anges ovan. Ansvaret omfattar samtliga anspråk inklusive skadestånd, ersättning för kostnader mm. Vulkan är inte skyldig att arkivera Verk eller att ha teknisk back-up för Verk, såvida du inte valt detta i ett tillval.

Copyright

Författarens namn skall intalas på ljudinspelningen.

Prissättning och ersättning till Vulkan mm.

Återförsäljare av ditt verk, som t.ex. Bokus och Adlibris har rätt att själva bestämma vilket pris det tar i konsumentledet. Det är lag om fri prissättning i Sverige. Vulkan kan inte tvinga en återförsäljare att ta ett bestämt konsumentpris. Vissa återförsäljare kräver rabatter för att köpa in en bok, rabatten dras av från det pris Författaren har bestämt på sin bok för återförsäljare (F-pris). Vulkan har rätt att ge rabatter.

Försäljningsersättning till Författaren

Försäljningersättningen beräknas på Vulkans nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander genom återförsäljare.

Försäljningersättningen beräknas på Vulkans nettointäkt från återförsäljare och i förekommande fall försäljning i Vulkans egen nätbutik eller direktförsäljning, efter eventuella rabatter, distributionskostnader o.dyl.

Skulle Distributörer, Bibliotek eller Axiell Media/Elib bedöma att köp, utlåningsfrekvensen eller strömningsfrekvensen manipulerats genom att författaren själv eller genom att lämna uppdrag till andra, att köpa, låna och eller strömma författarens böcker, utgår ingen ersättning. Författaren skall också hålla Distributörer, Biblioteken, Axiell Media / Elib och Bookea Vulkan Group AB skadelösa.

Redovisning av försäljningsersättning

Redovisning av försäljningsersättning från försäljning av ditt/dina verk sker på anmodan. Med redovisningen som grund fakturerar författaren Vulkan. Den första redovisningen sker tidigast ett år efter publicering vid nästföljande redovisningstillfälle. För böcker publicerade t.o.m. 30 april blir första redovisning den 30 juni nästföljande år, för böcker publicerade t.o.m. 30 oktober blir första redovisning den 31 december nästföljande år. Därefter kan redovisning begäras ut halvårsvis. Anledningen till förskjutningen är tiden som krävs för att administrera och sammanställa försäljningsdata. Försäljningsersättning redovisas endast under Vulkans två redovisningstillfällen per år: 30 juni och 31 december. I samband med redovisningen utbetalas eventuell ersättning till författaren, på så vis att författaren skickar faktura till förlaget utställt på 30 dagars betalningstid. Om den totala ersättningen från ditt/dina verk understiger 1.000 kr per rullande tolvmånadersperiod från publicering kommer ingen försäljningsersättning att utbetalas. Vid avräkning dras en administrativ avgift om 9% av den utbetalningsbara totalsumman. Författaren skall hålla Vulkan och dess ägare skadelöst i det fall arbetsavgivaravgifter och preliminärskatt, skulle kunna krävas i relation till Författarens försäljningsersättning. Försäljningsersättning utgår inte om författaren inte slutbetalat det Vulkan fakturerat Författaren. Om Författaren inte fullföljt sina betalningsåtaganden gentemot Vulkan är alla intäkter från Författarens verk att betrakta som Vulkans inkomst.

Författarens kontrollrätt

Om Författaren inom tre månader efter mottagen redovisning skriftligen begär det, skall författaren ges möjlighet att genom ombud granska Förlagets bokföring vad avser redovisning till Författaren. Sådant ombud skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ombudet har inte rätt att yppa vad denne vid granskningen erfarit utöver vad som är nödvändigt för syftet med uppdraget. Förlaget är skyldigt att i tre år bevara kopior av redovisning som tillställts Författaren och att under denna tid hålla dem tillgängliga för Författaren eller Författarens ombud.

Skatt och sociala avgifter

Tänk på att du själv ansvarar för betalning av skatt och sociala avgifter. Här finns viss information om hur du ska göra detta: Skatteverket – Kulturarbetare med egen verksamhet
Samt, Skatteverket: hobbyverksamhet

Produktion och Leveranstid

Ljudboken publiceras senast sex månader efter det att produktionen är klar, förutsatt att Vulkan erhållit slutbetalning av Författaren. Författaren överlåter till Vulkan att välja när boken ska publiceras inom detta tidsspann. Produktion skall påbörjas inom tolv månader från det att Vulkan mottagit slutmanus. Vulkan har rätt till att genomföra korrigeringar i ljudfilen för att garantera kvalitet vid utgivning. Vulkan förbehåller sig rätten att neka utgivning i de fall Verket inte uppfyller de högt satta krav Vulkan har för sin utgivning.

Författarens marknadsföring

Författaren skall dela länk på egna sociala medier till verket på nätbokhandel och strömningstjänst vid minst 5 tillfällen, från publicering till 12 månader därefter. Detta under förutsättning att Författaren har tillgång till sociala medier.

Priser och Tillval

Priser är exklusive moms.
Utgivning

 • Obligatoriska kanaler är Vulkans butik.

BAS

 • Kostnad 19 000 kr ex. moms
 • Ljudförläggare
 • Gratis publicering
 • Publicering: Storytel, Bookbeat, Nextory m.fl.
 • Distribution till bibliotek
 • Omslagsformgivning 
50% i royalty tillfaller författaren av Vulkans nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander o.dyl. genom återförsäljare.

Audio Premium

 • Grundavgift: 29 000 kr*
 • Ljudförläggare
 • Inläsare/skådespelarröst
 • Mastering
 • Brusreducering
 • Korrekturlyssning
 • Omslagsformgivning
 • Publicering & distribution
20 % i royalty tillfaller författaren av Vulkans nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander o.dyl. genom återförsäljare.

I priset ingår max 8 säljklara timmar (lyssningsklara). För varje ytterligare säljklar timme tar vi 1500 kr exklusive moms. En säljklar timme uppskattas vara ca 9000 ord.
 

Option på eventuell uppföljare till verket. Förlaget lämnar besked inom 12 månader från mottaget fullständigt slutmanus av Författaren. Om Vulkan antar uppföljaren bekostar Vulkan produktion och Författaren erhåller 20% royalty enligt i övrigt samma villkor.

 

Författarpaketet Komplett

Grundavgift: 29 900 kr* eller enligt offert 

Följande ingår i Författarpaket Komplett:

 • Ljudförläggare
 • Inläsare/skådespelarröst
 • Mastering
 • Brusreducering
 • Korrekturlyssning
 • Omslagsformgivning
 • Publicering & distribution
 • Personlig förläggare/projektledare
 • Sättning av inlaga
 • Formgivning av omslag (utifrån bild/bilder du skickar in)
 • Mindre justeringar (ca 30 min formgivningstid, t.ex. marginaler, typsnitt, enstaka stavfel)
 • PDF för godkännande innan tryck
 • Fysisk provbok (provtryck) mot extra kostnad
 • Du får välja papperstyp, format och utförande på boken
 • Försäljning och distribution (om du så önskar)
 • Kostnadsfri fysisk och digital lagring
 • Författarintervju/egen presentationssida
 • Gratis e-bok
 • Marknadsföring i Vulkans butik
 • Trycktjänst och bokskaparverktyg
 • Redovisning av försäljning
 • Mottagande av Pdf och wordfil
 • Unikt ISBN-nummer
 • EAN kod
 • Publicering av din bok i LIBRIS
 • Publicering av din bok i Bokinfo
 • Din titel finns tillgänglig för varje svensk bokhandel
 • Publicering i Bokinfo, Bokus, Adlibris, CDON med flera
 • Hantering av pliktexemplar
 • 2 exemplar skickas till BTJ för utlåtande
 • Rabatt på framtida bokbeställningar
 • Minst 300 böcker ingår (mjukpärm, svartvit inlaga max 250 sidor
Option på eventuell uppföljare till verket. Förlaget lämnar besked inom 12 månader från mottaget fullständigt slutmanus av Författaren. Om Vulkan antar uppföljaren bekostar Vulkan produktion och Författaren erhåller 20% royalty enligt i övrigt samma villkor.
 
 

Det manus du skickar in ska vara språkgranskat och din slutgiltiga version, redo för att skickas till formgivning.  Ditt manus skickas till Vulkan i en (1) fil. Omslag i en separat fil.

Alla önskemål om ändringar måste meddelas skriftligen per mejl och lämnas av författaren i ett och samma dokument per vända gällande granskning av layouten. Vi godkänner inte justeringar inlämnade på annat sätt (t.ex. muntligen).

Vid beställning av Författarpaket Komplett där Vulkan står för sättning av inlaga måste eventuella ändringar inkomma senast inom trettio (30) arbetsdagar. Skickas ändringar senare har Vulkan rätt att debitera för utförandet av ändringarna.

Observera att om antalet timmar som ingår överstigs, kommer Vulkan debitera 760 kr/timme plus moms för projektlednings- samt formgivningstid för allt ytterligare arbete med justeringar/ändringar av filer (inlaga, omslag, skyddsomslag och allt övrigt dylikt arbete). Avbryter kunden samarbetet på grund av detta är kunden fortfarande betalningsskyldig för allt arbete förutom tryck och publicering.

Även om våra formgivare gör sitt bästa för att få korrekta avstavningar i din inlaga kan vissa felaktiga avstavningar uppkomma. Det är ditt ansvar att påpeka eventuella felaktiga avstavningar enligt anvisning om korrektur som du får från din projektledare, precis som med all övrig korrektur som uppkommer efter att du erhållit inlaga/inlageutkast.

Vid bokproduktion med Författarpaketet Komplett ges Vulkan en icke-exklusiv rätt att tillgängliggöra verket i tryckt form.

För digitala böcker (e-bok, ljudbok): 20% i royalty tillfaller författaren av Vulkans nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander o.dyl. genom återförsäljare.

För tryckta böcker beräknas författarens ersättning enligt följande: Pris * 0,8 - 49 kr

*Ljudbok: I priset ingår max 8 säljklara timmar (lyssningsklara). För varje ytterligare säljklar timme tar vi 2250 kr exklusive moms. En säljklar timme uppskattas vara ca 9000 ord. 

TOTAL
 • Grundavgift: 4 900 kr
 • Författaren lägger både inspelning och uppläsning i en av Förlagets studios
 • Inspelning och produktion: 3000 kr/färdig säljklar timme
 • Uppläsning: Kontakta Förlaget för offert
 • Omslagsformgivning 1000 kr
 • Pris per kanal: 1000 kr
70% i royalty tillfaller författaren av Vulkans nettointäkt efter eventuella rabatter, distributionskostander o.dyl. genom återförsäljare

Vulkan förbehåller sig rätten att neka utgivning i de fall Verket inte uppfyller de högt satta krav Vulkan har för sin utgivning.

Tillgängliga kanaler:

 • Storytel
 • Nextory
 • Bookbeat
 • Bokus Play
 • Biblio
 • Kobo
 • Biblioteksutlåning
 • A la carte-försäljning via t ex Adlibris m.fl.
*Förutsätter att ditt manus innehåller som mest 90.000 ord. Vulkan förbehåller sig rätten att fakturera beställaren 1000 kr per 9000 ord om manus är längre än 90.000 ord. 

Returrätt

Förlaget kan inte erbjuda en generell returrätt (ångerfrist) på köp utan speciell anledning eftersom din beställda bok tillverkas på din specifikation. Eftersom du i förväg kan granska och kontrollera att kvalitetsaspekter uppfyller dina önskemål är du ansvarig för slutproduktens kvalitet. Undantaget är givetvis om boken inte håller de höga kvalitetskrav vi på Vulkan har på våra produkter. I dessa fall måste vi be dig att senast inom 14 dagar från det att du tagit emot filer kontakta vår kundtjänst för vidare instruktioner om hur du ska göra en eventuell reklamation.


Grundavgiften betalas inte tillbaka även om Författaren väljer att avbryta projektet.

Avstängning

Vulkan äger rätt att när som helst stänga av författare och eller avlägsna/radera Verk från Författare som inte följer dessa Allmänna Villkor eller på annat sätt uppträder på ett sätt som Vulkan anser olämpligt. Vulkan äger avlägsna/radera Verk som innehåller något som Vulkan uppfattar som stötande eller besvärande. 

Avbrott på www.vulkanmedia.se

Vid tekniskt underhåll och uppdatering av www.vulkanmedia.se är www.vulkanmedia.se inte tillgängligt, detsamma gäller www.vulkanmedia.se
Vulkan ansvarar inte i något fall för fel, avbrott eller driftstörningar på www.vulkanmedia.se samt www.vulkanmedia.se

Ändring av villkor

Vulkan förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor och innehållet på www.vulkanmedia.se samt www.vulkanmedia.se

Betalningsvillkor

Vulkan skickar fakturor per mejl om inte annat skriftligen överenskommits. I de projekt där både rörliga och fasta kostnader förekommer fakturerar Vulkan Författaren de fasta kostnaderna i förskott på faktura ställd på 10 dagar. Faktura för de rörliga kostnaderna ställs ut när produktionen är klar, betalningstid 10 dagar. I de projekt där det endast förekommer fasta kostnader faktureras Författaren i förskott på faktura ställd på 10 dagar. Observera att Vulkan tillämpar 18% dröjsmålsränta, samt att vi skickar obetalda fakturor till Kronofogden. Vulkan tillämpar förseningsavgift på 59 kr (lagstadgad rätt). Vulkan har även rätten att ta en förseningsersättning om högst 450 kr då kunden är näringsidkare, denna avgift ersätter då förseningsavgiften.

Personuppgifter och cookies

Författaren ger Vulkan ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer, namn- och efternamn, telefonnummer och e-postadress för administration och eventuell information till myndigheter. Vulkan värnar om din personliga integritet och har antagit dessa regler för hur vi samlar, lagrar och använder de personuppgifter som du tillhandahåller.
Genom att använda dig av Vulkan samtycker du till att Vulkan får behandla och använda dina personuppgifter inom ramen för Vulkans verksamhet för t.ex. insamlande och statistik, för förbättring av vår tjänst och för att informera om och marknadsföra Vulkans produkter och tjänster. Cookies används för att förenkla ditt besök på www.vulkanmedia.se och för att samla och använda information om antalet besökare och hur www.vulkanmedia.se och www.vulkanmedia.se används. Om Verket innehåller personuppgifter som t.ex. personnummer, e-postadress, telefonnummer etc, så kommer dessa uppgifter att tillhandahållas allmänheten. Du får därför inte inkludera annans personuppgifter i ditt Verk.
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per år, efter skriftlig undertecknad ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som Vulkan behandlar. Om uppgifterna är fel har du rätt att begära rättelse.
Du ger Vulkan ett uttryckligt medgivande att hantera ditt personnummer för administration och eventuell information till myndigheter. Författaren/Användaren själv är ansvarig för all aktivitet som registreras på kontot då inloggning med Användarens uppgifter skett samt godkänner att hålla Vulkan skadeslöst för alla typer av ändringar Författaren har rätt att göra i egenskap av användare. Vulkan har också rätt skapa metadata utifrån bokens innehåll, liksom att exponera denna data mot återförsäljare samt i övriga sammanhang. Vi behåller också rätten att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

Begränsning av ansvar

Vulkans skadeståndsansvar är begränsat till direkta förluster orsakade av grov vårdslöshet.

Avtalstid

Avtalet gäller i sju (7) år från ingånget avtal. Avtalet förlängs med ett (1) år åt gången om inte endera parten säger upp avtalet tidigast ett (1) år innan eller senast sex (6) månader innan det löper ut. Författaren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet om Förlaget träder i likvidation eller försätts i konkurs.

Kreditupplysning

Vulkan förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på sina kunder. Genom att godkänna dessa villkor (t.ex. i samband med beställning) ges Vulkan ett uttryckligt godkännande att ta fram en kreditupplysning.

Lagval och domstol

Dessa Allmänna Villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Eventuell tvist om tolkningen eller tillämpning av dessa Allmänna Villkor eller med anknytning Vulkan skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Sekretess

Båda parter förbinder sig att inte utlämna information som betraktas som affärshemligheter och information av konfidentiell natur till tredje man utan den andra partens medgivande. Konfidentiell information får bara användas för att fullgöra Avtalets bestämmelser. Författaren har rätta att visa avtalet för sitt juridiska ombud. Detta gäller såväl under avtalstiden som efter. Vid varje överträdelse av denna bestämmelse skall avtalsbrytande part vid anfordran utge ett vite om 10.000 SEK per överträdestillfälle, dock maximalt 20.000 kr totalt oavsett antal överträdelser. Parterna får inte heller uppträda illojalt mot part, meningsskiljaktigheter skall hållas mellan parterna.

Force majeure

Vulkan är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska ses arbetskonflikt eller någon annan orsak utanför Vulkans kontroll såsom brand, hårt väder, militär mobilisering, uppror anhållan konfiskering, kvarstad, strömavbrott, epidemi, farlig sjukdom, smitta och för fel eller dröjsmål av underleverantör under samma omständigheter.

Utgångna paket

MEDIUM

 • Grundavgift: 4 400 kr
 • Författaren läser själv in boken i en av Förlagets studios
 • Inspelning och produktion: 2 600 kr/färdig säljklar timme
 • Omslagsformgivning 1000 kr
 • Pris per kanal: 1000 kr